Πολιτιστικό Καρουζέλ Νο 7

 

Χρόνια Πολλά και Καλά, φίλες και φίλοι της στήλης!

Μετά από την ανάπαυλα των Χριστουγέννων,που στη διάρκειά της ελπίζω πως απολαύσατε τις γιορτινά στολισμένες πόλεις αλλά και οικογενειακή θαλπωρή,το «Πολιτιστικό Καρουζέλ» επιλέγει ,λίγο πριν υποδεχτούμε το 2018, να σας μεταφέρει στον κόσμο του μεγάλου μας Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Σήμερα ας μη μοιραστούμε προτάσεις διασκέδασης,αυτές υπάρχουν όλον τον χρόνο, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια αλλιώτικη πρόταση πολιτισμού.Οι μέρες,βλέπετε, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, απαιτούν να μείνουμε στη ζεστασιά των σπιτιών μας,ίσως με ένα καλό βιβλίο στο χέρι κλείνοντας επιτέλους τους τηλεοπτικούς σκουπιδότοπους και να την απολαύσουμε νιώθοντας τυχεροί και επανεκτιμώντας την όσο υπάρχει ακόμα, ικανοί και άξιοι να την απαιτήσουμε με ειρηνικό τρόπο και για τους συνανθρώπους μας που λόγω της κατάστασης στην οποία αφέθηκε να περιέλθει η χώρα δεν την ένιωσαν ούτε φέτος.
Θα σας ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά και να είναι το 2018 το τελευταίο από τα δύσκολα χρόνια που περνάμε,ένα έτος με ειρήνη και ανθρωπιά για όλους και θα το κάνουμε με τρόπο αλληγορικό: με ένα μικρό στην έκταση αλλά τεράστιο σε υψηλό νοηματικό περιεχόμενο και με μηνύματα γεμάτα φως διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,ένα θαυμάσιο κείμενο το οποίο παραθέτουμε όπως ακριβώς γράφτηκε, κρατώντας δηλαδή την αυθεντική εκείνη αίσθηση που αφήνει η γλώσσα η μοναδική,η λόγια και μαζί των απλών λαϊκών ανθρώπων, που ο Παπαδιαμάντης, όσο κανείς άλλος, ήξερε να πλάθει απότην αρχή και της δίνει νέα ανάσα.

“Τὰ Πτερόεντα δῶρα”, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1907)

Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός,κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη,συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ,θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης.Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως.Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἓν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις,καὶ ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο πνοὴ θείας γαλήνης.Τὰ τρία ταῦτα δῶρα ἤθελε νὰ μεταδώσῃ εἰς ὅλους ὅσοι προθύμως τὰ δέχονται.

Εἰσῆλθεν ἐν πρώτοις εἰς ἓν ἀρχοντικὸν μέγαρον.Εἶδεν ἐκεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν σεμνοτυφίαν,τὴν ἀνίαν καὶ τὸ ἀνωφελὲς τῆς ζωῆς ζωγραφισμένα εἰς τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός,καὶ ἤκουσε τὰ δύο τεκνία νὰ ψελλίζωσι λέξεις εἰς ἄγνωστον γλῶσσαν.Ὁ Ἄγγελος ἐπῆρε τὰ τρία οὐράνια δῶρά του,καὶ ἔφυγε τρέχων ἐκεῖθεν.

Ἐπῆγεν εἰς τὴν καλύβην πτωχοῦ ἀνθρώπου.Ὁ ἀνὴρ ἔλειπεν ὅλην τὴν ἑσπέραν εἰς τὴν ταβέρναν.Ἡ γυνὴ ἐπροσπάθει ν᾿ ἀποκοιμίσῃ μὲ ὀλίγον ξηρὸν ἄρτον τὰ πέντε τέκνα, βλασφημοῦσα ἅμα τὴν ὥραν ποὺ εἶχεν ὑπανδρευθῆ. Τὰ μεσάνυχτα ἐπέστρεψεν ὁ σύζυγός της·αὐτὴ τὸν ὕβρισε νευρικὴ μὲ φωνὴν ὀξεῖαν,ἐκεῖνος τὴν ἔδειρε μὲ τὴν ράβδον τὴν ὀζώδη,καὶ μετ᾿ὀλίγον οἱ δύο ἐπλάγιασαν χωρὶς νὰ κάμουν τὴν προσευχήν των,καὶ ἤρχισαν νὰ ροχαλίζουν μὲ βαρεῖς τόνους.Ἔφυγεν ἐκεῖθεν ὁ Ἄγγελος.

Ἀνέβη εἰς μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον.Ἦσαν ἐκεῖ πολλὰ δωμάτια μὲ τραπέζας, κ᾿ἐπάνω των ἔκυπτον ἄνθρωποι μετροῦντες ἀδιακόπως χρήματα, παίζοντες μὲ χαρτία. Ὠχροὶ καὶ δυστυχεῖς,ὅλη ἡ ψυχή των ἦτο συγκεντρωμένη εἰς τὴν ἀσχολίαν ταύτην.Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον μὲ τὰς πτέρυγάς του διὰ νὰ μὴ βλέπῃ κ᾿ἔφυγε δρομαῖος.

Εἰς τὸν δρόμον συνήντησε πολλοὺς ἀνθρώπους,ἄλλους ἐξερχομένους ἀπὸ τὰ καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς, καὶ ἄλλους κατερχομένους ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια,μεθύοντας χειροτέραν μέθην.Τινὰς εἶδε ν᾿ ἀσχημο νοῦν,καὶ τινὰς ἤκουσε νὰ βλασφημοῦν τὸν Ἁι-Βασίλην ὡς πταίστην.Ὁ Ἄγγελος ἐκάλυψε μὲ τὰς πτέρυγας τὰ ὦτα, διὰ νὰ μὴν ἀκούῃ, καὶ ἀντιπαρῆλθεν.

Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ πρωία τῆς πρωτοχρονιᾶς,καὶ ὁ Ἄγγελος διὰ νὰ παρηγορηθῇ, εἰσῆλθεν εἰς μίαν ἐκκλησίαν.Ἀμέσως πλησίον τῆς θύρας εἶδεν ἀνθρώπους νὰ μετροῦν νομίσματα, μόνον πὼς δὲν εἶχον παιγνιόχαρτα εἰς τὰς χεῖρας·καὶ εἰς τὸ βάθος, ἀντίκρυσεν ἕναν ἄνθρωπον χρυσοστόλιστον καὶ μιτροφοροῦντα ὡς Μῆδον σατράπην τῆς ἐποχῆς τοῦ Δαρείου,ποιοῦντα διαφόρους ἀκκισμοὺς καὶ ἐπιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἄλλοι μερικοὶ ἔψαλλον μὲ πεπλασμένας φωνάς:Τὸν Δεσπότην καὶ ἀρχιερέα!

Ὁ Ἄγγελος δὲν εὗρε παρηγορίαν.Ἐπῆρε τὰ πτερόεντα δῶρά του ―τὸ ἄστρον τὸ προωρισμένον νὰ λάμπῃ εἰς τὰς συνειδήσεις,τὴν αὔραν,τὴν ἱκανὴν διὰ νὰ δροσίζῃ τὰς ψυχάς,καὶ τὴν ζωήν,τὴν πλασμένην διὰ νὰ πάλλῃ εἰς τὰς καρδίας,ἐτάνυσε τὰς πτέρυγας, καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὰς οὐρανίας ἁψῖδας.

Βιβή Γεωργαντοπούλου

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: